GDPR – zásady ochrany osobních údajů 

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) popisují způsob získávání, používání a dalšího nakládání s osobními údaji získanými v souvislosti s poskytováním služeb elektronických komunikací jako správce. 

 

Správce osobních údajů: 

 

VIRIDIUM.CZ s.r.o., IČO: 27498506, sídlem Tyršova 342, 54954 Police nad Metují, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „společnost“) 

 

Kontaktní údaje správce osobních údajů: 

 

Adresa pro doručování: VIRIDIUM.CZ s.r.o., Tyršova 342, 54954 Police nad Metují 

Telefonní číslo: +491 51 22 22 

Kontaktní email: viridium@viridium.cz

 

Čím se řídíme při nakládání s osobními údaji? 

 

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Co jsou osobní údaje? 

 

Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji jsou zejména (avšak nikoliv výlučně): 

 

  • identifikační údaje, jako např. jméno a příjmení, titul, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, datum narození, pohlaví, přihlašovací jméno do uživatelského účtu, podoba; 
  • kontaktní údaje, jako např. adresa bydliště (nebo doručovací adresa), telefonní číslo, emailová adresa; 
  • další údaje, jako např. bankovní spojení, informace získané pomocí souborů cookies, IP adresa (síťový identifikátor) včetně typu prohlížeče, zařízení a operačního systému, doby a počtu přístupů na webové rozhraní a další obdobné informace. 

 

Společnost zpracovává tyto osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, číslo občanského průkazu, telefonní číslo, emailová adresa, adresa trvalého pobytu, případně korespondenční adresa, adresa instalace služby (včetně čísla bytu, patra a jména na zvonku), využívané služby a jejich rozsah, údaje o platbách. 

 

Osobní údaje jsou společnosti poskytnuty fyzickými osobami dobrovolně pro uzavření smlouvy na služby elektronických komunikací nebo společnost osobní údaje získává v souvislosti s uzavřenými smlouvami. Poskytnutím osobních údajů fyzická osoba potvrzuje pravdivost všech poskytnutých údajů. 

 

Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem poskytnutí služby elektronických komunikací, a to na základě souhlasu subjektů údajů, z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem a s tím souvisejícím smluvním a předsmluvním vztahem (např. vyúčtování služeb, zajištění servisu), z důvodu 

plnění právních povinností společnosti, z důvodu oprávněného zájmu společnosti na zpracování osobních údajů (např. vymáhání nedoplatků za služby) nebo z jiného zákonného důvodu pro zpracování osobních údajů. 

 

Použít vaše osobní údaje k jinému účelu, než pro který byly získány, můžeme jen na základě vašeho souhlasu. 

 

Osobní údaje jsou zpracovávány nejméně po dobu trvání smlouvy a nejdéle po dobu 5 let po ukončení smluvního vztahu. Osobní údaje mohou být zpracovávány po delší dobu, je-li to nezbytně nutné za účelem oprávněného zájmu společnosti, nebo je-li delší doba pro uchování osobních údajů stanovena právními předpisy. Osobní údaje jsou zpracovávány v přiměřeném rozsahu a rozsah je minimalizován. 

 

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze oprávněnými pracovníky, a to v míře nezbytně nutné pro účely zpracování. Všichni pracovníci jsou řádně poučení o zpracování osobních údajů a jejich ochraně. 

 

Osobní údaje mohou být v souvislosti s poskytováním služby předány dál externím spolupracovníkům (za účelem montáže nebo servisu) a zpracovatelům (za účelem účetnictví, daňového nebo právního poradenství). Osobní údaje nejsou bez souhlasu předávány dál za účelem marketingové nebo jiné obchodní aktivity. 

 

Pro účely uzavření smlouvy nebo plnění práv a povinností z uzavření smlouvy a jejich dodatků mohou být pořizovány zvukové záznamy telefonních hovorů se společností. O této skutečnosti bude fyzická osoba informována vždy na začátku hovoru. 

 

Společnost vede elektronickou databázi uskutečněných operací a měření objemu dat přenesených technickými prostředky společnosti. Tímto není dotčena ochrana osobních údajů, provozních či lokalizačních údajů dle platných právních předpisů.

 

Společnost je ve smyslu ust. § 90 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, oprávněna zpracovávat některé provozní údaje po dobu v tomto zákoně stanovenou. 

 

Podle ust. § 97 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, je společnost ve stanovených případech povinna zřídit a zabezpečit odposlech a záznam zpráv a po dobu 6 měsíců uchovávat provozní a lokalizační údaje. 

 

Společnost zavedla vhodná technická a organizační opatření pro ochranu osobních údajů. Společnost zabezpečila osobní údaje před ztrátou, zničením, poškozením nebo jiným zneužitím. 

 

Práva účastníka v souvislosti s osobními údaji: 

 

A. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů 

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje jen na základě vašeho souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu), můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. 

 

Odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů je možné kdykoliv, a to: 

 

  • prostřednictvím e-mailu zaslaného na naši kontaktní e-mailovou adresu; 
  • telefonicky na našem kontaktním telefonním čísle; 
  • písemně formou dopisu zaslaného na naši doručovací adresu; 
  • v případě obchodních sdělení – způsobem, který je uveden v každém e-mailu obsahujícím obchodní sdělení (kliknutím na odhlašovací odkaz nebo jiným způsobem). 

 

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním. 

B. Právo na přístup k osobním údajům 

Máte právo nás požádat o informaci, zda provádíme zpracování vašich osobních údajů. Pokud vaše údaje zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a zejména k následujícím informacím: 

 

  • účel zpracování; 
  • kategorie zpracovávaných osobních údajů; 
  • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny; 
  • doba, po kterou budou osobní údaje uloženy. 

 

Na vaši žádost vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů. Za další kopie vám můžeme účtovat administrativní poplatek nepřevyšující náklady spojené s vyhotovením a předáním těchto dalších kopií. 

 

C. Právo na opravu 

 

Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů. 

 

D. Právo vznést námitku proti zpracování 

 

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracováváme pro účely přímého marketingu včetně jakéhokoliv automatizovaného zpracování osobních údajů. Po vznesení námitky přestaneme vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat. 

 

E. Právo na výmaz („právo být zapomenut“) 

 

Máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje smazali, pokud: 

 

  • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány; 
  • jste odvolali souhlas se zpracováním; 
  • jste vznesli námitky proti zpracování osobních údajů; 
  • osobní údaje byly zpracovávány protiprávně. 

 

Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, jsme povinni vaší žádosti vyhovět.

 

F. Právo na omezení zpracování 

 

Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud: 

 

 popíráte přesnost svých osobních údajů; 

 

  • je zpracování protiprávní a vy namísto výmazu žádáte o omezení zpracování osobních údajů; 
  • již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon či obhajobu právních nároků; 
  • vznesete námitku proti zpracování. 

 

Při omezení zpracování jsme pouze oprávněni vaše osobní údaje uložit; další zpracování je možné jen s vaším souhlasem, nebo ze zákonných důvodů. Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu námitky proti zpracování, trvá omezení po dobu nutnou pro zjištění, zda jsme povinni vaší námitce vyhovět. Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu popření přesnosti údajů, trvá omezení po dobu ověření přesnosti údajů. 

G. Právo na přenositelnost údajů

 

Máte právo na získání vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci osobních údajů. 

 

H. Jak můžete svá práva uplatnit? 

 

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů. Veškeré informace a úkony vám budou poskytnuty bez zbytečného odkladu. 

 

Při ochraně vašich osobních údajů vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz), který vykonává dozor nad ochranou osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. 

 

Pokud se zejména vaše bydliště, místo výkonu zaměstnání nebo místo údajného porušení ochrany osobních údajů nachází mimo Českou republiku v jiném členském státě Evropské unie, můžete se obrátit na příslušný dozorový úřad v tomto členském státě. 

 

Veškerá práva týkající se osobních údajů mohou fyzické osoby uplatnit osobně v pracovní době na adrese uvedené shora „Kontaktní údaje správce osobních údajů“ nebo elektronicky prostřednictvím emailu uvedeného tamtéž. Všechny žádosti jsou vyřizovány neprodleně, nejdéle ve lhůtě 30 dní.